Instrukcja i inne wskazówki

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przygotowania tekstu referatu. Po konferencji planujemy wydać w formie publikacji monografię. Będzie to nie tylko wielka nobilitacja dla biorących udział w konferencji, ale również pamiątka tego wydarzenia dla przyszłych pokoleń.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów

 1. Materiały przeznaczone do druku należy dostarczyć do redakcji w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres nowemedia@aksim.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024.
 2. Do artykułów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 600 znaków bez spacji), a także krótką notę informacyjną o autorze – stopień naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko.
 3. Do artykułu należy dołączyć liczący 600 znaków (bez spacji) abstrakt w języku angielskim.
 4. Słowa kluczowe – należy wskazać co najmniej pięć słów kluczowych (pojedynczych wyrazów lub fraz), w języku polskim i angielskim. Nie powinny one być zbyt ogólne (np. gospodarka, zarządzanie, globalizacja, e-learning). Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne.
 5. Obowiązujące formatowanie to: czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów i dłuższych cytatów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej. Dłuższe cytaty (powyżej czterech linii tekstu normalnego) winny być zapisane czcionką o rozmiarze 10 punktów, z wcięciami z obu stron (odpowiednio 2 i 1 centymetr). Redakcja przyjmuje teksty w formatach .doc, .docx, .rtf i .odt; artykuły przesyłane w formatach zamkniętych lub uniemożliwiających edycję przy pomocy typowego oprogramowania biurowego nie będą poddawane ocenie.
 6. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami).
 7. Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy inicjał imienia.

 

Opisy bibliograficzne w przypisach i w bibliografii powinny być sporządzone według następującego wzoru:

 

 1. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (« »).
 2. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).
 3. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 4. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 5. Śródtytułów nie numerujemy, wyróżniamy je przez pogrubienie.
 6. W tekście i przypisach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in..
 7. Daty w tekście i przypisach w pełnym brzmieniu zapisujemy cyfrowo, z zastosowaniem cyfr rzymskich dla miesięcy, np. 4 XII 1610 r. Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia. Określenia roku i wieku skracamy po liczbie, przed liczbą piszemy w pełnym brzmieniu, np. „w 1618 r.”, „w XVIII w.”, ale: „w roku 1943”, „w wieku XX”. Nie używamy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych (druga wojna światowa)
 8. Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z nazwą wydawnictwa, miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Tamże”. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora cytujemy kolejne jego dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy: „Tenże”. Identyczne zasady powtórnego cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źródłowych itp. Poniżej przykład:

M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelaisgo, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s.353.

 Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s.170.

 Tamże, s. 55.

 M. Bachtin, Twórczość Franciszka…, s.15.

9. Stosujemy przypisy dolne.

10. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.

11. Jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, tylko opatrujemy gwiazdką.

12. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:

 1. Dokumenty drukowane
 • pozycje książkowe:
  Król-Fijewska, Trening asertywności, WAB, Warszawa 1993, s. 10.
  (w bibliografii bez numerów stron)
  K. Denek, Cywilizacja informacyjna i edukacja medialna, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 29.
  (w bibliografii: s. 25-37)
 • artykuły z czasopism:
  Kuś, Pułapki popularyzacji, „Forum Akademickie” 2004, nr 1, s. 52.
  (w bibliografii: s. 51-54)
  Y. Zhao, Y. Lu, X. Wang, Organizational unlearning and organizational relearning: a dynamic process of knowledge management, „Journal of Knowledge Management” 2013, Vol. 17, No. 6, s. 908.
  (w bibliografii: s. 902-912)
 • materiały z konferencji:
  K. Firlit, Wartości i procedury w pracy akademickiej w świetle danych empirycznych, Ogólnopolska konferencja Wartości i procedury w pracy akademickiej, materiały konferencyjne, Warszawa, 11.03.2008.
 1. Akty prawne:
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zmianami).
 2. Dokumenty elektroniczne
  • elektroniczne wydawnictwa zwarte (książki w internecie) – należy podać dodatkowo link i datę dostępu w nawiasie kwadratowym.
   Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Fundacja Edukacji i Rynku Kapitałowego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 14, http://kapital.edu.pl/dokument/Rynek_kapitalowy_FERK_FPAKE.pdf, [20.01.2014].
   (w bibliografii bez numerów stron)
  • elektroniczne wydawnictwa ciągłe (czasopisma internetowe) – należy podać dodatkowo link i datę dostępu w nawiasie kwadratowym
   Małek, Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie formuły kursu e-learningowego„e-mentor” 2013, nr 5, s. 38, www.e-mentor.edu.pl, [20.01.2014].
   (w bibliografii: s. 35-39)
  • pozostałe źródła internetowe:
   kiedy powołujemy się na stronę internetową (bez wskazania konkretnego materiału), podajemy nazwę strony (lub nazwę instytucji, do której należy), adres oraz datę dostępu:
   ECDL Polska, http://www.ecdl.com.pl, [20.01.2014].• natomiast w przypadku konkretnego materiału podajemy autora (jeśli występuje), nazwę materiału kursywą, adres strony (szczegółowy) oraz datę dostępu:
   M. Marchewka, Najwyższe kierownictwo IBM rezygnuje z premii, http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/najwyzsze-kierownictwo-ibm-rezygnuje-z-premii, [20.01.2014].
 1. Tytuły częściej cytowanych edycji źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbiorowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót („dalej cyt…”), np.: „Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT)”.
 2.  W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych – tytuł i dane bibliograficzne (miejsce wydania, tom, zeszyt itp.) podajemy w języku publikacji.
 3. Poszczególne elementy przypisu oddzielamy od siebie przecinkami, na końcu stawiamy kropkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *